Ρόλος Εκπαιδευτικού

Ρόλος του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός έχει ρόλο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό για την υλοποίηση του Προγράμματος από τους μαθητές Μικρούς εκπαιδευτές. Στόχος του είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λάβουν πρωτοβουλίες, να διερευνήσουν, να σχεδιάσουν, να υλοποίησουν και να αναστοχαστούν για τις δράσεις τους. Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού συμπεριλαμβάνονται τα πιο κάτω:

 • Συμμετοχή στην εναρκτήρια ενημερωτική/συντονιστική συνάντηση.
 • Συμπλήρωση του αρχικού ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα.
 • Δημιουργία της ομάδας των Μικρών εκπαιδευτών (Μ.Ε.) για το διαδίκτυο (σύνθεση, έντυπα συγκατάθεσης) – αποστολή στοιχείων στο Π.Ι.
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας των Μ.Ε. σε όλες τις φάσεις και δραστηριότητες του Προγράμματος (αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός προτεραιοτήτων / αναγκών, σχέδιο δράσης, υλοποίηση δράσεων, ολοκλήρωση δράσεων και αναστοχασμός, ενδοσχολική εκδήλωση, τελική ημερίδα).
 • Καταχώριση / μεταφόρτωση / τροποποίηση των απαιτούμενων στοιχείων, πληροφοριών και τεκμηρίων στη διαδικτυακή Πλατφόρμα του Προγράμματος, αναφορικά με:
  • Το Σχέδιο Δράσης
   • Στοιχεία ομάδας Μ.Ε. και εκπαιδευτικού
   • Όραμα
   • Υφιστάμενη κατάσταση και προτεραιότητες (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών επιμόρφωσης των Μ.Ε. αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών)
   • Προκαταρκτικό σχέδιο δράσης (με τουλάχιστον 3 δράσεις).
   • Διαμόρφωση – «Οριστικοποίηση» του σχεδίου δράσης (ο σχεδιασμός των δράσεων μπορεί να τροποποείται ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης και τον αναστοχασμό από προηγούμενες δράσεις).
  • Τα τεκμήρια υλοποίησης και του συνοδευτικού υλικού για την κάθε δράση.
  • Τους Αναστοχασμούς τόσο του ίδιου του εκπαιδευτικού όσο και των Μ.Ε. (ανά υπο-ομάδα) για την κάθε δράση.
  • Των στοιχείων (συμπερ. και φωτογραφικού υλικού) από την ενδοσχολική εκδήλωση.
 • Διευθέτηση για την πραγματοποίηση των πρώτων δύο συναντήσεων στο σχολείο με τον Υποστηρικτή Λειτουργό του Προγράμματος.
 • Διευθέτηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα προσφερθούν από τους Συνεργαζόμενους Φορείς του Προγράμματος είτε στο σχολείο προς τους Μικρούς εκπαιδευτές (σύμφωνα με τις ανάγκες τους), είτε προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (είτε στο σχολείο είτε σε περιφερειακό επίπεδο), μέσω της πλατφόρμας: https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου).
 • Συμπλήρωση του αρχικού ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα.
 • Συμμετοχή στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.
 • Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις για ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και στην παρακολούθηση του Προγράμματος.
 • Συμπλήρωση του τελικού ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τους Υποστηρικτές Λειτουργούς του Π.Ι. και αποστολής προς αυτούς των στοιχείων που θα απαιτούνται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος (συμπεριλ. και του σχετικού πίνακα μαζί με τις αποδείξεις των εξόδων που θα έχουν γίνει για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος – βλ. πιο κάτω στο μέρος «Στήριξη»).

Γιατί, ως εκπαιδευτικός, να συμμετάσχω με τους μαθητές μου στο Πρόγραμμα;

To Πρόγραμμα παρέχει:

 • Ευκαιρίες για εμβάθυνση και ενεργή ενασχόληση με θέματα που όχι μόνο αφορούν και ενδιαφέρουν τους μαθητές μου αλλά που έχουν γίνει μέρος της επαγγελματικής και προσωπικής μας καθημερινότητας.
 • Δυνατότητα για υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, και εμπλουτισμό της επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξής μου στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Ευκαιρίες προς τους μαθητές μου για συνεργασία, δημιουργική παραγωγή υλικού και ανάληψη ρόλου «εκπαιδευτή» άλλων μαθητών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στη βελτίωση και ανάπτυξη πολλαπλών κομβικών και οριζόντιων δεξιοτήτων και επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
 • Ευκαιρίες για περαιτέρω διάχυση της όλης εργασίας και υλικού, που με τόσο κόπο παράγεται κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης, προς όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της σχολικής μονάδας αλλά και της κοινότητας ευρύτερα.
 • Δυνατότητα για ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών με άλλους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 • Επιβράβευση και πιστοποίηση της προσπάθειας και συνεισφοράς των μαθητών και του εκπαιδευτικού. 
Scroll to Top