Επιτυχία – Πιστοποίηση

Επιτυχία - Πιστοποίηση μέσω του Προγράμματος

Η υλοποίηση των δράσεων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μικρών εκπαιδευτών, των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και του σχολείου ευρύτερα (όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές ιστοσελίδες) συνιστά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος, θα δοθούν τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιητικό στον/στους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς του Προγράμματος
    • Όπου ισχύει, θα δοθούν, ξεχωριστά, βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς που θα έχουν συνεισφέρει στην υλοποίηση του Προγράμματος, μετά από βεβαίωση εκ μέρους της Διεύθυνσης του Σχολείου
  • Πιστοποιητικό στους μαθητές/τριες Μικρούς εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
  • Πιστοποιητικό και πλακέτα στο στη σχολική μονάδα για επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Scroll to Top