Υποχρεώσεις Σχολείου

Υποχρεώσεις Σχολείου που προκύπτουν από το Πρόγραμμα

 • Συμμετοχή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του σχολείου στην εναρκτήρια ενημερωτική/συντονιστική συνάντηση.
 • Δημιουργία της ομάδας των Μικρών εκπαιδευτών (Μ.Ε.) για το διαδίκτυο με τους μαθητές και τον/τους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς (καθορισμός ονομάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, συλλογή εντύπων συγκατάθεσης από γονείς / κηδεμόνες) και αποστολή των στοιχείων στο Π.Ι., μέσω της διαδικτυακής Πλατφόρμας του Προγράμματος).
 • Aποτίμηση, εκ μέρους των Μ.Ε., της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός των αναγκών και προτεραιοτήτων για τα θέματα ασφαλούς χρήσης και αξιοποίησης του διαδικτύου που απασχολούν τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές, τους συμμαθητές τους και το σχολείο ευρύτερα. Στην αποτίμηση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και μια διερεύνηση αναγκών για εκπαίδευση των ίδιων των Μικρών εκπαιδευτών από τους υποστηρικτές λειτουργούς και από τους συνεργαζόμενους φορείς του Προγράμματος.
 • Διαμόρφωση, εκ μέρους των Μ.Ε., του προκαταρκτικού σχεδίου δράσης τους, με σύντομη περιγραφή των (τουλάχιστον τριών) δράσεων που προγραμματίζουν να κάνουν. Σε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και αναγκών.
 • Διευθέτηση για την πραγματοποίηση των πρώτων δύο συναντήσεων στο σχολείο με τον Υποστηρικτή Λειτουργό του Προγράμματος:
  • η πρώτη συνάντηση-επίσκεψη έχει στόχο:
   • τη γνωριμία με τη Διεύθυνση και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του σχολείου,
   • μαζί με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς
    • τη συζήτηση για τα θέματα της δημιουργικής και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και
    • τη συζήτηση και διαμόρφωση – «οριστικοποίηση» του σχεδίου δράσης, με τις ιδέες που είχαν αρχικά καταγράψει οι Μικροί εκπαιδευτές, και  
  • η δεύτερη συνάντηση-επίσκεψη έχει στόχο την εκπαίδευση των Μικρών Εκπαιδευτών (μέσα από βιωματικό εργαστήριο) στα θέματα που έχουν επιλέξει να υλοποιήσουν τις δράσεις τους και στα οποία χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση.
 • Διευθέτηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα προσφερθούν από τους Συνεργαζόμενους Φορείς του Προγράμματος είτε στο σχολείο προς τους Μικρούς εκπαιδευτές (σύμφωνα με τις ανάγκες τους), είτε προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (είτε στο σχολείο είτε σε περιφερειακό επίπεδο), μέσω της πλατφόρμας: https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy
 • Διαμόρφωση, εκ μέρους των Μ.Ε.,  του «τελικού» σχεδίου δράσης τους, μετά την πρώτη επίσκεψη του Υποστηρικτή Λειτουργού (ο σχεδιασμός των δράσεων μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης και τον αναστοχασμό από προηγούμενες δράσεις)
 • Υλοποίηση τουλάχιστον τριών δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών. Σημειώνεται ότι μία εκ των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Ασφαλούς Διαδικτύου (δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου). Παρακαλώ δείτε επίσης το μέρος: Οδηγίες για την Υλοποίηση
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου). Στην Ημερίδα που διοργανώνεται κάθε χρόνο με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, το κάθε σχολείο που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα εκπροσωπηθεί τόσο από τους Υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς όσο και με αριθμό Μικρών Εκπαιδευτών. Οι ομάδες των Μικρών Εκπαιδευτών θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους (όσες θα έχουν υλοποιήσει μέχρι τότε) στην έκθεση αφίσας (poster session).
 • Αποστολή των στοιχείων υλοποίησης για κάθε δράση (εκ μέρους του εκπαιδευτικού και εκ μέρους των Μικρών Εκπαιδευτών) το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:
  • πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης (συμμετέχοντες, ακροατήριο, χώρος),
  • αναστοχαστικά σχόλια από υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και μαθητές Μικρούς εκπαιδευτές (σε μορφή είτε “Ημερολογίων των Μικρών Εκπαιδευτών” είτε άλλων μορφών καταγραφής και παρουσίασης π.χ. βίντεο),
   • Ο αναστοχασμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης της δράσης και θα πρέπει να καταγράφεται το συντομότερο μετά το πέρας της κάθε δράσης.
   • Ο πρώτος αναστοχασμός (για την πρώτη ολοκληρωμένη δράση) συστήνεται να γίνει και στη παρουσία (και με τη βοήθεια) του υποστηρικτή λειτουργού σε επιτόπια επίσκεψή του.
  • υλικό (έντυπο ή ψηφιακό) που έχουν δημιουργήσει οι Μικροί εκπαιδευτές στο πλαίσιο των δράσεών τους (φυλλάδια, βίντεο, εφημερίδες, παρουσιάσεις, ηχητικά, τραγούδια, ποιήματα, ιστοσελίδες κλπ) και
  • φωτογραφικό υλικό ή βίντεο από τις δράσεις και εκδηλώσεις τους.
 • Διοργάνωση σύντομης ενδοσχολικής εκδήλωσης στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών προς τους συμμαθητές, εκπαιδευτικούς,  ή/και γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Η εκδήλωση μπορεί να διοργανωθεί σε συνδυασμό με άλλη εκδήλωση / δραστηριότητα του σχολείου (π.χ. του προγράμματος «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», ή με ομιλία / εργαστήριο από συνεργαζόμενο φορέα για θέματα διαδικτύου κ.ά.).
 • Συμμετοχή στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Στην εκδήλωση αυτή το κάθε σχολείο θα εκπροσωπηθεί από τους/τις Υπεύθυνους Εκπαιδευτικούς (τουλάχιστον έναν για κάθε ομάδα Μικρών Εκπαιδευτών που θα έχει συσταθεί στο σχολείο). Οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις των ομάδων που είχαν υπό τον συντονισμό τους, στην έκθεση αφίσας (poster session). Περαιτέρω οδηγίες για την τελική ημερίδα θα αποστέλλονται προς τα σχολεία μερικές εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή της. Σε όσα σχολεία ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα δοθεί στην Ημερίδα η αντίστοιχη πιστοποίηση (πλακέτα) και σχετικά πιστοποιητικά στους μαθητές και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
 • Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών σε διαδικτυακές συναντήσεις για ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια (στην αρχή και στο τέλος) ή/και συνεντεύξεις.
Scroll to Top