Διαδικασία

Διαδικασία

 • Ανοικτή πρόσκληση, μέσω εγκυκλίου, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα προς τα σχολεία δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του κάθε ενδιαφερόμενου σχολείου. Στην αίτηση πέραν των ζητούμενων στοιχείων θα πρέπει να ορίζεται ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός για το Πρόγραμμα.
 • Επιλογή εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) αριθμού σχολείων για συμμετοχή. Η επιλογή των σχολείων θα στηρίζεται, κυρίως, στην ολοκληρωμένη και πλήρως στοιχειοθετημένη αίτησή τους για συμμετοχή και στη σχετική υποβολή πρότασης.
 • Καθορισμός υποστηρικτή λειτουργού του Π.Ι. για το κάθε σχολείο, ο οποίος θα καθοδηγεί και θα στηρίζει το σχολείο, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τους Μικρούς εκπαιδευτές για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 • Συμμετοχή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του σχολείου στην εναρκτήρια ενημερωτική/συντονιστική συνάντηση, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά
 • Ενημέρωση του διδασκαλικού συλλόγου για το Πρόγραμμα (σε συνεδρία)
 • Δημιουργία της ομάδας των Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο με τους μαθητές και τον/τους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς (καθορισμός ονομάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, συλλογή εντύπων συγκατάθεσης από γονείς / κηδεμόνες).
 • Aποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός των αναγκών και προτεραιοτήτων για τα θέματα ασφαλούς χρήσης και αξιοποίησης του διαδικτύου που απασχολούν τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές, τους συμμαθητές τους και το σχολείο ευρύτερα
 • Διερεύνηση αναγκών και για επιμόρφωση των ίδιων των Μικρών εκπαιδευτών από τους υποστηρικτές λειτουργούς και από τους συνεργαζόμενους φορείς του Προγράμματος
 • Διαμόρφωση του προκαταρκτικού σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών, με σύντομη περιγραφή των δράσεων που προγραμματίζουν να κάνουν.
 • Πρώτη Επίσκεψη – Συνάντηση του Υποστηρικτή Λειτουργού στο σχολείο:
  • Συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς
  • Συζήτηση για τα θέματα της δημιουργικής και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και διαμόρφωση – «οριστικοποίηση» του σχεδίου δράσης (μαζί με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς)
 • Εκπαίδευση των Μικρών εκπαιδευτών (από τους Υποστηρικτές Λειτουργούς με τη συνεργασία του/των υπεύθυνου/νων εκπαιδευτικών) – στη δεύτερη επίσκεψη του Υποστηρικτή
 • Διαμόρφωση – «Οριστικοποίηση» του σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών για τη σχολική χρονιά και περιγραφή των δραστηριοτήτων.
 • Διευθέτηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα προσφερθούν από τους Συνεργαζόμενους Φορείς του Προγράμματος είτε στο σχολείο προς τους Μικρούς εκπαιδευτές (σύμφωνα με τις ανάγκες τους), είτε προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (είτε στο σχολείο είτε σε περιφερειακό επίπεδο), μέσω της πλατφόρμας: https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy
 • Υλοποίηση των δράσεων (τουλάχιστον 3 δράσεων ανά ομάδα Μικρών εκπαιδευτών). Παρακαλώ δείτε επίσης το μέρος: Οδηγίες για την Υλοποίηση
 • Ολοκλήρωση των δράσεων και αποστολή των στοιχείων υλοποίησης και του αναστοχασμού για κάθε δράση (εκ μέρους του εκπαιδευτικού και εκ μέρους των Μικρών Εκπαιδευτών) το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης.
 • Διοργάνωση σύντομης ενδοσχολικής εκδήλωση για παρουσίαση του έργου των Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο
 • Συμμετοχή και παρουσίαση στην τελική Ημερίδα που διοργανώνεται από το Π.Ι. για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν και πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος.
Σημείωση: Το υλικό το οποίο αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, θα παραχωρείται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σύμφωνα με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0 – Διεθνές (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.el), με στόχο την αξιοποίησή του για τους σκοπούς του Προγράμματος. 
 
Scroll to Top