Συνεργαζόμενοι Φορείς

Συνεργασία και συνεισφορά στο Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0

Το Πρόγραμμα, σε κάθε σχολική χρονιά, θα δίνει τη δυνατότητα, σε φορείς και οργανισμούς, με τους οποίους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεργάζεται σε θέματα αξιοποίησης και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου καθώς και ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στο Πρόγραμμα ως «Συνεργαζόμενοι Φορείς». Οι τρόποι συνεργασίας, υποστήριξης και συνεισφοράς των Συνεργαζόμενων Φορέων περιγράφονται πιο κάτω. 

 1. Παροχή δωρεάν βιωματικών εργαστηρίων / σεμιναρίων εκπαίδευσης προς τους μαθητές Μικρούς Εκπαιδευτές (Μ.Ε.) ή/και σεμιναρίων επιμόρφωσης  προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους, σε θέματα για τα οποία οι Συνεργαζόμενοι Φορείς κατέχουν τεχνογνωσία / εμπειρογνωμοσύνη / πείρα και είναι σχετικά με τη δημιουργική αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
  • την αρχή της σχολικής χρονιάς (και πριν από την έναρξη του Προγράμματος), οι Συνεργαζόμενοι Φορείς καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, δηλώνοντας τις θεματικές περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν αυτού του είδους τα βιωματικά εργαστήρια / σεμινάρια καθώς και μια σύντομη περιγραφή για το καθένα. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ακροατήριο στο οποίο θα απευθύνονται (ότι πρώτιστα θα απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και κατά δεύτερο σε εκπαιδευτικούς) και να διαφοροποιούν αναλόγως τη διδακτική προσέγγιση και το περιεχόμενό του κάθε εργαστηρίου. Ταυτόχρονα θα δηλώνουν και χρονικές περιόδους κατά τις οποίες θα μπορούσαν αυτά να προσφερθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα σεμινάρια αυτά μπορούν:
   • να αφορούν σε περιεχόμενο σχετικό με τη δημιουργική αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου (ή γενικότερα με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία)
   • να αφορούν σε τεχνικής φύσης θέματα ή δεξιότητες (π.χ. ετοιμασία / επεξεργασία βίντεο) που να είναι χρήσιμα στην υλοποίηση των δράσεων των Μ.Ε.
  • Το διάγραμμα και περιεχόμενο της παρουσίασης του εργαστηρίου / σεμιναρίου του κάθε Συνεργαζόμενου Φορέα θα πρέπει να κοινοποιείται προς το Π.Ι. πριν από τη διενέργεια του σεμιναρίου, για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων και παροχής ανατροφοδότησης (ειδικότερα σε σχέση με το διδακτικό του σχεδιασμό, τη διάρκεια, την καταλληλότητα σε σχέση με το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών κ.ά.).
  • Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση ενημέρωσης και συντονισμού τους για τον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος και τη διαδικασία και δομή των σεμιναρίων που αναμένεται οι ίδιοι να ετοιμάσουν και να προσφέρουν προς τους Μ.Ε. (και τους εκπαιδευτικούς). Στη συνάντηση αυτή συζητούνται και τα εργαστήρια / σεμινάρια που θα έχουν προταθεί από τους Συνεργαζόμενους Φορείς.
  • Εφόσον οι Μικροί εκπαιδευτές (με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών) θα διαγνώσουν τις ανάγκες επιμόρφωσής τους σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, τότε θα μπορούν να δηλώσουν (με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους) ποια σεμινάρια, από όσα θα προσφέρονται από τους Συνεργαζόμενους Φορείς, είναι τα πλέον χρήσιμα και σχετικά για να διοργανωθούν στο σχολείο τους. Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς θα έχουν την ευθύνη της επικοινωνίας με τα σχολεία για την οριστικοποίηση / επιβεβαίωση των ημερομηνιών (και ωρών) των επιτόπιων επισκέψεων (που βολεύει τα σχολεία) για την διενέργεια των σεμιναρίων, με ταυτόχρονη συνεννόηση και ενημέρωση του Π.Ι. Ο εν λόγω χρονοπρογραμματισμός θα διευκολυνθεί μέσω ενός ψηφιακού χώρου συνεργασίας που παρέχεται από το Π.Ι.  Νοείται ότι, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς θα μπορούν να προγραμματίσουν επιπλέον σεμινάρια ή να τροποποιήσουν το περιεχόμενο των σεμιναρίων που δήλωσαν αρχικά, σύμφωνα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες που θα επιδειχθεί από τους Μ.Ε.
  • Τα βιωματικά εργαστήρια / σεμινάρια θα μπορούν, όπου κριθεί αναγκαίο, να συνδιοργανωθούν με το Π.Ι. ή/και με άλλο/ους Συνεργαζόμενο/ους Φορέα/είς.
  • Ο χρονικός προγραμματισμός των σεμιναρίων που θα προσφέρονται από τους Συνεργαζόμενους Φορείς αναμένεται να γίνει από τα μέσα/τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τα τέλη Μαρτίου
  • Σημειώνεται ότι οι Συνεργαζόμενοι Φορείς μπορούν να παρίστανται στις πρώτες επιμορφώσεις των Μικρών εκπαιδευτών (που θα διενεργούνται από τους Λειτουργούς του Π.Ι.) για σκοπούς γνωριμίας με τα παιδιά και εξοικείωσης με το Πρόγραμμα.
  • Σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια μπορούν επίσης να διοργανωθούν ειδικά για τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των Μ.Ε., ενδεχόμενα ανά ομάδα σχολείων ή ανά επαρχία (ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των σχολείων που θα συμμετέχουν). Τα συγκεκριμένα σεμινάρια θα πρέπει επίσης να προγραμματιστούν νωρίς με την έναρξη του Προγράμματος και να ανακοινωθούν κατά την εναρκτήρια συνάντηση.
 2. ​Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς μπορούν να συνεισφέρουν στο Πρόγραμμα, παρέχοντας  δωρεάν προς τα σχολεία, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου και την οικεία Σχολική Εφορεία και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.):
  • είτε σχετικό εξοπλισμό που θα χρησιμεύσει στην υλοποίηση των δράσεων, 
  • είτε άλλες υπηρεσίες που θα χρειαστούν τα σχολεία π.χ. υπηρεσίες επεξεργασίας /παραγωγής βίντεο ή υπηρεσίες εκτύπωσης προωθητικού υλικού που θα έχουν ετοιμάσει τα παιδιά ή υπηρεσίες μεταφοράς παιδιών από το σχολείο προς π.χ. ένα άλλο σχολείο στο οποίο θα κάνουν επιμορφώσεις ή προς ένα συνεδριακό κέντρο για παρουσίαση των εργασιών τους κλπ.

Σε αυτή την περίπτωση, η δωρεάν παροχή αυτού του εξοπλισμού ή υπηρεσιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση και συνεννόηση με το Π.Ι. 

Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των Συνεργαζόμενων Φορέων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία και υποβολή των προτεινόμενων εργαστηρίων / σεμιναρίων επιμόρφωσης (θέμα, περιγραφή, ακροατήριο, χρονοπρογραμματιμός) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (μέσα/τέλη Σεπτεμβρίου).
 • Συμμετοχή σε συντονιστική συνάντηση με το Π.Ι. και όλους τους Συνεργαζόμενους Φορείς (μέσα/τέλη Σεπτεμβρίου). Συζήτηση των προτεινόμενων εργαστηρίων / σεμιναρίων.
 • Συμμετοχή στην «Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση» του Προγράμματος (τέλη Σεπτεμβρίου), στην οποία θα παραστούν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από τα συμμετέχοντα σχολεία.
 • Δωρεές εξοπλισμού ή υπηρεσιών στα σχολεία (αν αυτό θα είναι μια από τις επιλογές τους για συνεργασία), μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου και την οικεία Σχολική Εφορεία και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς του ΥΠΠ, με ταυτόχρονη ενημέρωση και συνεννόηση με το Π.Ι.
 • Διοργάνωση και διδασκαλία των εν λόγω εργαστηρίων / σεμιναρίων προς τους Μ.Ε. (και τους εκπαιδευτικούς).
 • Προώθηση / Διάχυση του Προγράμματος από τους συνεργαζόμενους φορείς μέσω των δικών τους ιστοσελίδων, εντύπων, ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
 • Συμμετοχή στις δύο διαδικτυακές συναντήσεις προόδου με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.
 • Συμμετοχή στην τελική ημερίδα για Τελική ημερίδα Προγραμμάτων του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στην οποία θα παρουσιαστούν οι δράσεις των μαθητών Μ.Ε.
 • Συμμετοχή σε συνάντηση αποτίμησης της συνεισφοράς των Συνεργαζόμενων Φορέων, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος,  στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Scroll to Top