Ημερομηνία

30/09/2021

Σχολείο

Δοκιμαστικό Σχολείο

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Περιγραφή δράσης

  • Χρήση διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης (π.χ. DigCompEdu Check-in, TET-SAT) για την πυροδότητηση της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών (ή χρήση των αποτελεσμάτων SELFIE) και εντοπισμός των αναγκών των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.
  • Βάσει των αναγκών των εκπαιδευτικών, σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης, καθορισμός σκοπών, περιεχομένου και εκπαιδευτών (εσωτερικοί -άλλοι εκπαιδευτικοί- ή εξωτερικοί).
  • Ανακοίνωση του προγράμματος και του περιεχομένου της κατάρτισης.
  • Διεξαγωγή της κατάρτισης στο σχολείο.
  • Δημιουργία διαδικτυακού χώρου για επικοινωνία και συνεργασία, ανταλλαγή εμπειριών, παροχή εποικοδομητικής κριτικής (ως κριτικοί φίλοι), ανταλλαγή υλικού και βοηθημάτων.

Scroll to Top