ΣτήριξηΤονίζεται ότι θα υπάρχει συνεχής στήριξη του σχολείου, τόσο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και με εξ αποστάσεως στήριξη (email, πλατφόρμα προγράμματος, τηλεφωνικά και μέσω τηλεδιασκέψεων).
Με την έναρξη του προγράμματος, καθορίζονται Υποστηρικτές Λειτουργοί για κάθε σχολείο (ένας πρωτεύων και ένας δευτερεύων), οι οποίοι θα καθοδηγούν και θα στηρίζουν το σχολείο, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τους Μικρούς εκπαιδευτές για την υλοποίηση του Προγράμματος.
Οι Υποστηρικτές Λειτουργοί, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς θα πραγματοποιήσουν μια πρώτη επίσκεψη στο σχολείο, κατά την οποία θα γίνει:
  • Συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς με τους Υποστηρικτές Λειτουργούς του Προγράμματος.
  • Συζήτηση και οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης (μαζί με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς)
  • Επιμόρφωση των Μικρών εκπαιδευτών (από τους Υποστηρικτές Λειτουργούς με τη συνεργασία του/των υπεύθυνου/νων εκπαιδευτικών)
Επιπρόσθετα, οι Υποστηρικτές Λειτουργοί θα μπορούν να πραγματοποιούν και άλλες επισκέψεις στο σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες στήριξης των Μικρών εκπαιδευτών, πάντοτε σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Το διαδικτυακό περιβάλλον του Προγράμματος θα φιλοξενεί υποστηρικτικό υλικό, θα ενημερώνεται τακτικά με ειδήσεις και θα επιτρέπει την  εύκολη και άμεση επικοινωνία με τον Υποστηρικτή Λειτουγό μέσω και της πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρούνται και θα ανανεώνονται όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στην προετοιμασία, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των δράσεων.  
Το υλικό που θα δημιουργήσουν οι μαθητές και οι δράσεις τους θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Παράλληλα, το υποστηρικτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Προγράμματος "Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο", ενώ έχει αποσταλεί σε όλα τα σχολεία ως εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο».


Σχολική Χρονιά 2016 - 2017

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό (€200) για κάλυψη σχετικών εξόδων. Σε περίπτωση που ένα σχολείο συμμετέχει σε περισσότερα από ένα προγράμματα, το κονδύλι που θα δικαιούται, θα ανέρχεται συνολικά στα €200 για ένα πρόγραμμα, στα €350 για δύο προγράμματα και στα €500 για τρία προγράμματα. Στα έξοδα θα πρέπει να γίνει πρόνοια για τη μετάβαση των Μικρών Εκπαιδευτών (όλων ή εκπροσώπων τους, με ελάχιστο αριθμό 3) στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Το ποσό αναμένεται να αποσταλεί στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών) εντός του Δεκεμβρίου 2016, εφόσον θα έχουν ήδη αποστείλει το τελικό σχέδιο δράσης. 

 


 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση