Επιτυχία στο Πρόγραμμα

​Επιτυχία στο Πρόγραμμα συνιστά η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική σελίδα. 

Τονίζεται ότι στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, το κάθε σχολείο θα εκπροσωπηθεί τόσο από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (τουλάχιστον ένα για κάθε ομάδα Μικρών εκπαιδευτών που θα έχει συσταθεί στο σχολείο) όσο και από τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές (με ελάχιστο αριθμό τους 3 μαθητές ανά ομάδα).

Οι ομάδες των Μικρών Εκπαιδευτών θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις του μέσω σχετικής αφίσας (poster session) ή/και παρουσίασης ή/και δρώμενου.

Σε όσα σχολεία ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα δοθεί στην Ημερίδα:
  • Πιστοποιητικό στον/στους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς
  • Πιστοποιητικό στους μαθητές-Μικρούς εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 
  • Δίπλωμα ή Πλακέτα στο σχολείο για επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση