Διαδικασία

 • Ανοικτή πρόσκληση, μέσω εγκυκλίου, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε σχολεία δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 
 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια των ενδιαφερόμενων σχολείων
 • Επιλογή αριθμού σχολείων για συμμετοχή. Η επιλογή των σχολείων θα στηρίζεται, κυρίως, στην ολοκληρωμένη και πλήρως στοιχειοθετημένη αίτησή τους για συμμετοχή και στη σχετική υποβολή πρότασης.  
 • Καθορισμός υποστηρικτών λειτουργών για κάθε σχολείο, από διαφορετικούς οργανισμούς που στηρίζουν το έργο, οι οποίοι θα καθοδηγούν και θα στηρίζουν το σχολείο, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τους Μικρούς εκπαιδευτές για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 • Ενημέρωση του διδασκαλικού συλλόγου για το Πρόγραμμα (σε συνεδρία)
 • Δημιουργία της ομάδας των Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο με τους μαθητές και τον/τους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς (καθορισμός ονομάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, συλλογή εντύπων συγκατάθεσης από γονείς / κηδεμόνες).
 • Aποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός των αναγκών και προτεραιοτήτων για τα θέματα ασφαλούς χρήσης και αξιοποίησης του διαδικτύου που απασχολούν τους συμμαθητές τους, τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές και το σχολείο ευρύτερα
  • Διερεύνηση αναγκών και για επιμόρφωση των ίδιων των Μ.Ε. από τους υποστηρικτές λειτουργούς 
 • Διαμόρφωση του προκαταρκτικού σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών, με σύντομη περιγραφή των δράσεων που προγραμματίζουν να κάνουν.
 • Επίσκεψη - Συνάντηση του Υποστηρικτή Λειτουργού στο σχολείο
  • Συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς με τους Υποστηρικτές Λειτουργούς του Προγράμματος.
  • Συζήτηση και οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης (μαζί με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς)
  • Επιμόρφωση των Μικρών εκπαιδευτών (από τους Υποστηρικτές Λειτουργούς με τη συνεργασία του/των υπεύθυνου/νων εκπαιδευτικών)
 • Ολολήρωση - Οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών για τη σχολική χρονιά και περιγραφή των δραστηριοτήτων.
 • Υλοποίηση των δράσεων (τουλάχιστον τριών δράσεων ανά ομάδα Μικρών εκπαιδευτών)
 • Τελική σχολική εκδήλωση παρουσίασης του έργου των μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο
 • Συμμετοχή και παρουσίαση στην τελική Ημερίδα που διοργανώνεται από το Π.Ι. για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν και πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

 
 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση