Έντυπα


 Βιβλιάριο «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» (όπως είχε συμπεριληφθεί στο πακέτο «Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο, που στάλθηκε προς όλα τα σχολεία) [αρχείο pdf]


 Εγκύκλιος για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος [αρχείο pdf]


 Ενημερωτική παρουσίαση (εναρκτήριας συνάντησης 17-10-2016) [αρχείο pdf]

 

 Έντυπο συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα [αρχείο word] Συγκεντρωτική κατάσταση για τα έντυπα συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα (για εκπαιδευτικό) [αρχείο excel]


 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ [αρχείο word

Το παρόν έντυπο δίνεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Η ετοιμασία και συμπλήρωση του Σχεδίου δράσης των Μικρών Εκπαιδευτών (τόσο του προκαταρκτικού όσο και του τελικού), αλλά και η ολοκλήρωση των δράσεων, θα γίνονται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος.


Προετοιμασία - Σχεδιασμός
Η προετοιμασία και σχεδιασμός των δράσεων θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα μεταφέρει / καταχωρήσει το Σχέδιο δράσης των Μικρών εκπαιδευτών στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Προγράμματος, στην οποία και θα έχει πρόσβαση.
 

Ολοκλήρωση Δράσεων – Τεκμήρια Υλοποίησης – Αναστοχασμός
Μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης, θα πρέπει να συμπληρώνονται και να μεταφορτώνονται συγκεκριμένα στοιχεία και αρχεία, πάντοτε μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος:
 
 • Συμμετέχοντες: πληροφόρηση για ποιοι και πόσοι συμμετείχαν στην εν λόγω δράση (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς)
 
 • Τεκμήρια: εδώ γίνονται upload οποιαδήποτε αρχεία έχουν σχέση με την υλοποίηση και αξιολόγηση της δράσης π.χ. φυλλάδια, παρουσιάσεις, εργασίες μαθητών, ιστοσελίδες, ημερολόγια μαθητών Μικρών Εκπαιδευτών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, βίντεο, κ.ά.
 
 • Αναστοχαστικά Σχόλια:
  • Ο αναστοχασμός για την κάθε δράση γίνεται τόσο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό όσο και από τους Μικρούς εκπαιδευτές που ήταν υπεύθυνοι για την υλοποίησή της. Μπορεί να περιλαμβάνει σχόλια που αφορούν:
   1. στον ρόλο των μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο,
   2. στο ρόλο του εκπαιδευτικού,
   3. στα σημεία επιτυχίας και αδυναμίας και
   4. σε εισηγήσεις βελτίωσης
 
 • Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού, ο αναστοχασμός του για την κάθε δράση θα καταχωρείται στο συγκεκριμένο χώρο-πεδίο της πλατφόρμας υπό μορφή κειμένου (λαμβάνοντας υπόψη τις τέσσερις παραμέτρους πιο πάνω).
 
 • Στην περίπτωση των μαθητών Μικρών εκπαιδευτών, ο αναστοχασμός (Ημερολόγιο Μικρού εκπαιδευτή) του κάθε μαθητή ή της κάθε υπο-ομάδας μαθητών θα μπορεί να μεταφορτωθεί (upload), από τον εκπαιδευτικό, στο πεδίο Αρχεία - Τεκμήρια (βλ. πιο πάνω), στην μορφή που αυτός έγινε από τους ίδιους τους μαθητές:
  • Είτε σε μορφή αρχείων κειμένου Word, είτε ψηφιακά συμπληρωμένα είτε χειρόγραφα (τα χειρόγραφα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν είτε μέσω scanner είτε με φωτογράφιση).
  • Είτε σε μορφή online ερωτηματολογίου (εδώ θα πρέπει να σημειωθεί στην πλατφόρμα ότι οι μαθητές επέλεξαν να απαντήσουν το online ερωτηματολόγιο)
  • Είτε σε άλλη μορφή. Πιο κάτω δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα templates:

 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση