Οδηγίες για τις δράσεις


Οι μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο αναμένεται μέσα από αυτό το Πρόγραμμα να υλοποιούν δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα αξιοποίησης του διαδικτύου. 
Αναμένεται οι προγραμματισμένες δράσεις να αφορούν όλη τη σχολική κοινότητα. Επομένως, οι μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο αναμένεται να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους και τους μαθητές του σχολείου, όπως επίσης τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. Οι δράσεις τους μπορεί να είναι μέρος μαθήματος στην τάξη τους, δραστηριότητες την ώρα του διαλείμματος και κατά τη διάρκεια άλλων εκδηλώσεων ή εκτός ωρών σχολείου -με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών τους- σε συνεργασία με την κοινότητα. Οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του σχολείου ή της κοινότητας μπορούν να εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες για δράσεις. 

Επιπρόσθετα, η σχολική μονάδα καλείται να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι μία εκ των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Ασφαλούς Διαδικτύου. 

Για την υλοποίηση των δράσεων, η σχολική μονάδα θα υποστηρίζεται από Υποστηρικτές Λειτουργούς.  Η καθοδήγηση των μικρών εκπαιδευτών από τον/τους  υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος. Το σχέδιο δράσης που οι μικροί εκπαιδευτές θα αναπτύξουν, τα στοιχεία των ολοκληρωμένων δράσεων και τα ημερολόγια υλοποίησης των δράσεων θα είναι βασικά εργαλεία προγραμματισμού και αναστοχασμού.
Όταν οι μαθητές αφεθούν να πάρουν πρωτοβουλίες, μέσα από σωστή καθοδήγηση, αναπτύσσουν ενδιαφέρουσες και δημιουργικές ιδέες.

Πιο κάτω, παρατίθενται μερικές ιδέες για δράσεις, τις οποίες η σχολική μονάδα μπορεί να αναλάβει: 
  • παρουσιάσεις σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς
  • προβολές σχετικών βίντεο
  • δημιουργία σύντομου βίντεο και προώθησή του 
  • δημιουργία ενημερωτικού υλικού για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς
  • δημιουργία αφισών και ανάρτησή τους
  • διοργάνωση διαλογικής συζήτησης
  • διερεύνηση για τη χρήση του διαδικτύου
  • διοργάνωση εκδήλωσης 
  • συγγραφή θεατρικού δρωμένου και παρουσίασή του
  • παιχνίδια.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του ευρύτερου Προγράμματος «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο». Το υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια εντοπισμού υποστηρικτικού υλικού για τον σχεδιασμό δράσεων.


 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση